คำกล่าวเปิดงานวันเด็ก

Share This:

เป็นตัวอย่างนะครับ

เรียน คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูอาจารย์จากสถานศึกษาทุกแห่ง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 12 มกราคม 2556 เป็นวันเด็กแห่งชาติ (หน่วยงานที่จัด) จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งมีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ถึงขีดสุด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเสาไห้ ด้านการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2556 นี้ กระผมจึงขออนุญาตอ่านสาร ของ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2553 เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เด็กๆ และเยาวชนที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษาบ้านเมืองและพัฒนา

ลองเอาไปใช้ดูนะครับ

ดัดแปลงมาจาก ของคุณ วัฒนา ดีใหม่ จนท.ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเสาไห้ โทร 0868677277